นช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ กิจกรรมหนึ่งที่ถูกจัดต่อเนื่องในวันวิสาขบูชามาเป็นระยะเวลายาวนานเกือบ 20 ปี ก็ยังคงดำเนินต่อไป เพื่อสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ฝึกร่างกายและจิตใจให้มั่นคงไปพร้อมๆกัน ซึ่งกิจกรรมนั้น คือ “การวิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา

สถานการณ์ในตอนนี้ เป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้น ไม่ว่า จะเป็นการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ หรือการทำงานที่บ้าน หรือ #WorkFromHome ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะสามารถฝึกสติ อยู่กับปัจจุบัน และทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้อย่างมีสมาธิมากขึ้น

สังคมไทยมีความโชคดีหลายเรื่อง เช่น คนไทยส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา ซึ่งพุทธศาสนาก็มีหลักธรรมสำคัญหลายข้อที่สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ทุกสถานการณ์ เช่น หลักไตรสิกขา อันประกอบไปด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งถ้าหากเรามีศีล เราก็จะเคารพกฎหมาย เคารพข้อกำหนดต่างๆ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถ้าหากเรามีสมาธิ เราจะมีสติ ตระหนักรู้ถึงอันตราย และวิธีการป้องกันโรค ไม่ตื่นตระหนก หรือกลัวจนเกินเหตุ รู้ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรทำ ไม่พาตัวเองไปอยู่พื้นที่เสี่ยง รู้จักควบคุมพฤติกรรม ของตัวเองให้เหมาะสม และถ้าหากเรามีปัญญา เราก็จะรู้ว่าควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เช่น ต้องใส่หน้ากากอนามัย ล้าง มือบ่อยๆ อยู่ห่างผู้คน 1-2 เมตร เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมได้ เช่น พรหมวิหาร 4 อันประกอบ ไปด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เราจะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เห็นคุณค่าในชีวิต เลือกทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ผ่านพ้นความยากลำบากนี้ไปได้ด้วยกัน

#qyousuccess มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยเป็นสังคมแห่งสุขภาวะ มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และปัญญา นำไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และใช้ศักยภาพของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ผ่านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพ ภายใต้ราคาที่จับต้องได้

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากแค่ไหน หากเรายังเชื่อมั่นในศักยภาพ และความเข้มแข็งของคนไทยทุกคน เป็นพลังให้แก่กันและกัน ทำหน้าที่ของตนเองให้ดี
เราจะต้องผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างแน่นอน

08

0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This function has been disabled for QYOU SUCCESS.