QYOU SUCCESS

สร้างแรงบันดาลใจภายในตนเอง

คุณค่าของคนเราต่างมีอยู่ในตัว คุณณิชานันท์ เชื่อว่า คุณค่าของคนเราอยู่ที่ว่า ‘เราลงมือทำอะไร’ และ ‘เราตั้งใจกับมันมากแค่ไหน’ ที่ คิวยู ซัคเซส นอกจากการ สร้างงาน สร้างรายได้ ที่นี่ยังมีองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ งานขาย งานการตลาด งานประชาสัมพันธ์ การสร้างภาวะผู้นำ ฯลฯ เพื่อช่วยขับเคลื่อนแรงบันดาลใจของผู้คนให้ลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่าง ด้วยความรู้จากสิ่งที่ คิวยู ซัคเซส ได้เตรียมไว้ ทั้งจากการเทรนนิ่ง (Training) และรีสกิลลิ่ง (Reskilling) ที่ช่วยฝึกฝนและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้เข้าฟังสามารถทำไปพัฒนางานขายของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ

และเพื่อให้การสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างแรงบันดาลใจ เป็นไปอย่างมีรูปธรรม คิวยู ซัคเซส จึงให้ความสำคัญกับคำว่า ‘ยั่งยืน’ และความยั่งยืนนี้ ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของคำว่า ‘คุณภาพ’

เหตุนี้เอง สินค้าของบริษัททุกชิ้นจึงผ่านกระบวนการผลิตอันทันสมัย วัตถุดิบได้คุณภาพ ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักธุรกิจของเราได้จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพส่งตรงถึงมือผู้บริโภค และสร้างความพึงพอใจอย่างยั่งยืน

คำว่า ‘Quality For You’ จึงเป็นเสมือนสิ่งที่บริษัทยึดมั่น และจะเป็นเช่นนี้อยู่ตลอดไป… ตามสโลแกนของเรา ‘จริงใจ โปร่งใส สินค้าได้มาตรฐาน

จุดเริ่มต้นของ

QYOU SUCCESS

QYOU SUCCESS เริ่มขึ้นจากการที่

คุณณิชานันท์ อรปิติ

ประธาน บริษัท คิวยู ซัคเซส จำกัด ต้องการสร้างงาน สร้างรายได้ และขับเคลื่อนแรงบันดาลใจภายในตนเองให้กับผู้คน

สร้างงาน สร้างรายได้

ไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสในด้านการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงทีเรียกว่า ไม่รู้จะไปในทิศทางไหน ‘คน’ ซึ่งอดีตจัดเป็นหน่วยสำคัญในทุกกระบวนการผลิต แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็น “ส่วนเกิน” เนื่องจากสภาพคล่องของบริษัทที่ไม่สามารถแบกรับต้นทุนด้านแรงงานคนที่มากกว่ายอดขายได้อีกต่อไป ก่อให้เกิดการลดอัตราคนในองค์กรอย่างเฉียบพลัน

เหตุนี้เอง‘การสร้างงานที่ใครๆ ก็สามารถทำได้’ และ ‘สร้างรายได้เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตได้จริง’ จึงเป็นเรื่องหลักที่คุณณิชานันท์ ให้ความสำคัญอันดับต้น ๆ

ปรัชญา (Philosophy)

เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า ด้วยการสร้างสังคมแห่งการเป็นมิตร

วิสัยทัศน์ (Vision)

สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างแรงบันดาลใจ

พันธกิจ (Mission)

สร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดอย่างยั่งยืน

Tagline

จริงใจ โปร่งใส สินค้าได้มาตรฐาน

ค่านิยมองค์กร

เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ เข้าถึงเข้าใจโลก Digital ทำงานเป็นทีม รวดเร็ว แม่นยำ มีทัศนคติที่ดี มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

มุ่งเน้นความสำเร็จ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ไว้วางใจได้และหัวใจเป็นธรรม
ทำงานเป็นทีม
ใส่ใจผู้คนและแบ่งปัน

สารจากผู้บริหาร

ยินดีต้อนรับนักธุรกิจ คิวยูซัคเซส ผู้รักการมีชีวิตที่ดีกว่าทุกท่าน เข้าสู่โลกธุรกิจ อันไร้ขีดจำกัดของคิวยู ซัคเซส ซึ่งนับจากนี้ไป คุณได้ก้าวสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ คิวยูซัคเซส จึงเป็นโอกาสอันล้ำค่า ที่คุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อบรรลุความสำเร็จที่มากกว่าของ ตัวคุณเอง ทั้งในด้านอาชีพ การเงิน สุขภาพ ครอบครัว คุณจะค้นพบศักยภาพที่มีอยู่อย่างเปี่ยมล้นในตัวคุณ คุณจะยกระดับขีดความสามารถจนเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวคุณเองและผู้อื่น จนกระทั่งก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจ คิวยูซัคเซส ระดับผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จและ เป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมๆ กับการนำพาผู้คนจำนวนมาก ร่วมประสบความสำเร็จไปกับคุณ นั้นย่อมบ่งบอกคุณค่าของความเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ ส่งผลให้คุณอยู่ในสภาวะชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยพลังและมีความสุข และพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่ เพื่อสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้ดีงามขึ้นกว่าเดิมความสำเร็จและชื่อเสียงเกียรติภูมิอันงดงามของ คิวยู ซัคเซส ล้วนเกิดจาก ความตั้งใจ ของบริษัทฯ และนักธุรกิจคิวยูซัคเซส ต่อ การดำเนินธุรกิจบนแนวทางที่ถูกต้อง และเชื่อว่าการเดินทางร่วมกันระหว่างคิวยูซัคเซสกับคุณ คือการก้าวเดิน บนเส้นทาง สู่ความสำเร็จแห่งชีวิต ภายใต้หลักการมีชีวิตอยู่ด้วยพลังแห่งความรัก เรียนรู้ ลงมือทำ เติบโต แบ่งปัน และสร้างตำนาน สัญญาว่าจะเป็นแรงบันดาลใจ ที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ และ ให้การสนับสนุนตลอดการเดินทางของคุณ ขอให้เป็นคุณ ที่ดีกว่า คุณในปัจจุบัน

This function has been disabled for QYOU SUCCESS.