กฎระเบียบและจรรยาบรรณ นักธุรกิจ

บริษัท คิวยู ซัคเซส จำกัด มีวิสัยทัศน์เป็นธุรกิจเครือข่ายสีขาว มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจแบบแบ่งปัน มุ่งสร้างคุณค่าสู่สังคม ยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวม มุ่งมั่นที่จะทำให้สมาชิกมีความมั่งคั่งยั่งยืน บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพขายตรง

หลักจรรยาบรรณนักธุรกิจ บริษัท คิวยู จำกัด

1.นักธุรกิจ คิวยู ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพื่อนร่วมอาชีพ และบริษัทฯ

2.นักธุรกิจ คิวยู จงปฏิบัติต่อผู้อื่นดังเช่นที่คุณปรารถนา จะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ สิ่งนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนที่ต้องยึดมั่น และปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัดทั้งการกระทำและจิตใจ

3.เกณฑ์ของผู้สมัครเป็นสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจของบริษัท ผู้สมัครร่วมธุรกิจ 

ต้องมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์

3.1 แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ​พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 กรอกรายละเอียดที่อยู่ปัจจุบัน ที่จัดส่งเอกสารให้ชัดเจนและครบถ้วน

3.3 ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ มาก่อน และสมัครได้ 1 คนต่อ 1 รหัสเท่านั้น

3.4 นักธุรกิจ คิวยูสามารถลาออกและสมัครใหม่ได้ หากไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ทั้งสิ้น ในระยะเวลา 720 วัน

4.กรณีของสามี-ภรรยา สามารถสมัครร่วมกัน หรือใช้รหัสเดียวกันได้ หรือ แยกใบสมัครกันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้สายงานเดียวกัน

5.นักธุรกิจ คิวยู ต้องไม่ชักชวน ผู้ที่สมัครแล้ว เปลี่ยนจากสายงานอื่น หรือแย่งสายงานอื่นมาเป็นของตัวเอง ทั้งพฤตินัยและเนตินัย ทุกกรณีหรือกระทำการใด ๆ ที่ผิดต่อกฎระเบียบของบริษัทฯ

6. นักธุรกิจ คิวยู จะต้องไม่กล่าวว่าร้าย ดูหมิ่น เพื่อนร่วมอาชีพ และบริษัทฯ เพื่อหวังให้เกิดความเข้าใจผิด เกิดความไม่ไว้วางใจและเกิดความเสียหาย

7.นักธุรกิจ คิวยู ต้องไม่พูดเกินความจริง หรือนำเสนอบิดเบือน ถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และรายได้ จากแผนธุรกิจของบริษัทฯ จงให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามความจริง และเชื่อถือได้ ทั้งคุณประโยชน์และลักษณะของผลิตภัณฑ์วิธีการ ตามที่ได้รับรองจากบริษัทฯ

8.ห้ามขายตัดราคา สมาชิกจงขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามราคาที่บริษัทฯกำหนด การขายตัดราคาจะลดผลกำไรที่คุณควรได้ และส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมธุรกิจคนอื่น ๆ ทำให้วงจรระบบธุรกิจเสียหาย

9.ห้ามมิให้นักธุรกิจ คิวยู ทำธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ อื่น ๆ ( ธุรกิจขายตรง MLM ) ท่านจะถูกเพิกถอนการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ ทันที และถูกระงับสิทธิ์การรับผลประโยชน์ใด ๆ รวมถึงสิทธิที่ได้จากรายการโปรโมชั่นทั้งหมดของทางบริษัทฯ โดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

10.นักธุรกิจ คิวยู ต้องถือว่าลูกค้าคือบุคคลสำคัญ อย่าทอดทิ้ง จงบริการด้วยความรับผิดชอบสม่ำเสมอ ไปเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่อง หมั่นติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

พยายามทำให้ลูกค้าวางใจในผลิตภัณฑ์ด้วยการมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

11. นักธุรกิจ คิวยู จะต้องรับผิดชอบในฐานะผู้นำในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่สมาชิกในองค์กรของสมาชิก

12.นักธุรกิจ คิวยู ต้องไม่อาศัยเครือข่ายของสมาชิก โมบาย หรือศูนย์กระจายสินค้า และเซ็นเตอร์สาขาต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น ฯ

13.นักธุรกิจ คิวยู ต้องไม่กักตุน หรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์ ถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง ควรจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 70% ของผลิตภัณฑ์ที่คุณเก็บสต็อกสำรองไว้ในแต่ละเดือน และต้องไม่บังคับให้นักธุรกิจคิวยูในองค์กรของคุณเก็บสต็อกผลิตภัณฑ์มากกว่าจำนวนที่เขาขายได้ในแต่ละเดือน

14. นักธุรกิจ คิวยู จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการหลอกลวงหรือขัดต่อกฎหมายทั้งปวง

15. นักธุรกิจ คิวยู ต้องประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ประเพณี อันดีงาม ทั้งธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรม

16. นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส ต้องไม่ประพฤติผิดศีล 5 ข้อที่ 3 ในองค์กรเดียวกันของบริษัทฯ

ศีลข้อที่ ๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 

บุคคลต้องห้ามสำหรับฝ่ายชาย คือ

(๑) ภรรยาคนอื่น

(๒) ผู้หญิงที่ยังอยู่ในความอุปการะของผู้อื่น (ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นอยู่)

(๓) ผู้หญิงที่จารีตต้องห้าม (แม่ ย่า ยาย พี่สาว น้องสาว ลูกสาว ชี หญิงผู้เยาว์

บุคคลที่ต้องห้ามสำหรับฝ่ายหญิง คือ

(๑) สามีคนอื่น 

(๒) ชายจารีตต้องห้าม (พ่อ ปู่ ตา พี่ชาย น้องชาย ลูกชาย พระภิกษุ สามเณร ชายผู้เยาว์)

*ซึ่งการประพฤติผิดศีลดังกล่าวจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติยศ และการดำเนินธุรกิจได้และถ้ามีผลกระทบทำให้องค์กรเสียหาย ท่านอาจจะถูกเพิกถอนการเป็นสมาชิกได้โดยทันทีหรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น

บริษัท คิวยู ซัคเซส จำกัด

2553 ถนนลาดพร้าว85-87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310


LINE@

@QYOU


เบอร์โทรศัพท์

02-103-4657

This function has been disabled for QYOU SUCCESS.

thThai