กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณ

นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส

new logo gold Qyou-001

ร่วมเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง

ภายใต้เจตนารมณ์  “จริงใจ โปร่งใส สินค้าได้มาตรฐาน”

Slide1
Slide2
Slide3
Slide4

Rules and Ethics

บริษัท คิวยู ซัคเซส จำกัด

มีวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจเครือข่ายแบบสีขาว ด้วยการสร้างคุณค่าให้กับสังคม จากการสร้างงาน, สร้างอาชีพ, และการสร้างรายได้แบบยั่งยืน มั่นคง มุ่งหวังการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน โดยยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก มุ่งมั่นและส่งเสริม ผลักดันให้สมาชิก/นักธุรกิจคิวยู ก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จในอาชีพ มีความเจริญมั่งคั่ง โดยทั้งหมดตั้งอยู่บนพื้นฐานของ กฏระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพขายตรง 

กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณนักธุรกิจ บริษัท คิวยู ซัคเซส จำกัด

 1. นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพื่อนร่วมอาชีพ และบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง
 2. นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส จงปฏิบัติต่อผู้อื่นดังเช่นที่คุณปรารถนาจะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ สิ่งนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนที่ต้องยึดมั่น และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งการกระทำและจิตใจ
 3. เกณฑ์ของผู้สมัครเป็นสมาชิก ผู้ร่วมธุรกิจของบริษัท ผู้สมัครร่วมธุรกิจ ต้องมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์

    3.1 แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ​พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

    3.2 กรอกรายละเอียดที่อยู่ปัจจุบัน ที่จัดส่งเอกสารให้ชัดเจนและครบถ้วน

    3.3 ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ มาก่อน และสมัครได้ 1 คนต่อ 1 รหัสเท่านั้น

  1. กรณีของสามี-ภรรยา สามารถสมัครร่วมกัน หรือใช้รหัสเดียวกันได้ หรือแยกใบสมัครกันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้สายงานเดียวกัน
  2. นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส ต้องไม่ชักชวน ผู้ที่สมัครแล้ว เปลี่ยนจากสายงานอื่น หรือแย่งสายงานอื่นมาเป็นของตัวเอง ทั้งพฤตินัยและเนตินัย ทุกกรณีหรือกระทำการใด ๆ ที่ผิดต่อกฎระเบียบของบริษัทฯ
  3. นักธุรกิจคิวยู ซัคเซส จะต้องไม่กล่าวว่าร้าย ดูหมิ่น เพื่อนร่วมอาชีพ และบริษัท ฯ เพื่อหวังให้เกิดความเข้าใจผิด เกิดความไม่ไว้วางใจ และเกิดความเสียหาย
  4. นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส ต้องไม่พูดเกินความจริง หรือนำเสนอบิดเบือน ถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และรายได้ จากแผนธุรกิจของบริษัทฯ จงให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามความจริง และเชื่อถือได้ ทั้งคุณประโยชน์และลักษณะของผลิตภัณฑ์วิธีการ ตามที่ได้รับรองจากบริษัทฯ
  5. ห้ามขายตัดราคา สมาชิกจงขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามราคาที่บริษัทฯกำหนด การขายตัดราคาจะลดผลกำไรที่คุณควรได้ และส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมธุรกิจคนอื่น ๆ ทำให้วงจรระบบธุรกิจเสียหาย
  6. ห้ามมิให้นักธุรกิจ คิวยู ซ้คเซส ทำธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท ฯ อื่น ๆ ( ธุรกิจขายตรง MLM ) ท่านจะถูกเพิกถอนการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ ทันที และถูกระงับสิทธิ์การรับผลประโยชน์ใด ๆ รวมถึงสิทธิที่ได้จากรายการโปรโมชั่นทั้งหมดของทางบริษัทฯ โดยไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
  7. นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส ต้องถือว่าลูกค้าคือบุคคลสำคัญ อย่าทอดทิ้ง จงบริการด้วยความรับผิดชอบสม่ำเสมอ ไปเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่อง หมั่นติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ พยายามทำให้ลูกค้าวางใจในผลิตภัณฑ์ด้วยการมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
  8. นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส จะต้องรับผิดชอบในฐานะผู้นำ  ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่สมาชิกในองค์กรของสมาชิก
  9. นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส ต้องไม่อาศัยเครือข่ายของสมาชิก โมบาย หรือศูนย์กระจายสินค้าดีลเลอร์ และเซ็นเตอร์สาขาต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น ฯ
  10. นักธุรกิจ คิวยู ต้องไม่กักตุน หรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์ ถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง ควรจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 70% ของผลิตภัณฑ์ที่คุณเก็บสต็อกสำรองไว้ในแต่ละเดือน และต้องไม่บังคับให้นักธุรกิจคิวยูในองค์กรของคุณเก็บสต็อกผลิตภัณฑ์มากกว่าจำนวนที่เขาขายได้จริงในแต่ละเดือน
  11. นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส จะต้องไม่นำสินค้าในสต็อกของตนเอง มาจำหน่ายให้กับผู้อื่นในบริษัทฯ หรือนำมาวางขายในบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เก็บสต็อกของสมาชิกไว้ที่บริษัทฯ ใด ๆ ทั้งสิ้น
  12. นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส จะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการหลอกลวงหรือขัดต่อกฎหมายทั้งปวง ต้องประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ประเพณี อันดีงาม ทั้งธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรม
  13. นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส ต้องไม่ประพฤติผิดศีล 5 ในข้อที่ 3 ภายในองค์กรเดียวกันของบริษัทฯ

  17. สถานภาพการเป็นสมาชิกนักธุรกิจอิสระของบริษัท คิวยู ซัคเซส จำกัด

  17.1 การสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทฯ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น หากมีผู้แอบอ้างเก็บค่าสมัครทางบริษัท ฯ หรือแอบอ้างเอาคนอื่นมาสมัครโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ หรือไม่ยินยอม ท่านสามารถถูกดำเนินคดีทางกฎหมายได้

  17.2 การร่วมทำธุรกิจกับทางบริษัท ฯ เกิดจากความสมัครใจและทำด้วยความเต็มใจ ทั้งในเรื่องของการขายสินค้า และการทำคุณสมบัติของนักธุรกิจ ตามแผนการตลาดของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

  17.3 การเป็นสมาชิกของบริษัทฯ คิวยู ซัคเซส จำกัด เป็นสมาชิกฟรี ตลอดชีพ

  17.4 สมาชิกสามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกได้ โดยยื่นใบลาออกที่บริษัทฯ

  กรณีสมาชิกสมัครใจยื่นใบลาออกกับ บริษัท คิวยู ซัคเซส จำกัด ให้สมาชิกพ้นสภาพการเป็นนักธุรกิจนับแต่วันยื่นใบลาออก และให้ถือว่าตนยินยอมสละสิทธิ์ในธุรกิจและให้ยกเลิกรหัสธุรกิจของตนและครอบครัว  รวมถึงญาติสายตรงทั้งหมดกับบริษัทฯ ทันที และไม่มีสิทธิที่จะโอนธุรกิจหรือรหัสให้กับผู้หนึ่งผู้ใดได้ โดยบริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การรับผลประโยชน์ใดๆ รวมถึงสิทธิ์ที่ได้จากรายการโปรโมชั่นทั้งหมด นับแต่วันที่ยื่นใบลาออก โดยสมาชิกจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญากับบริษัทฯ อีกต่อไป

  17.5 กรณีเสียชีวิต มรดกทางธุรกิจจะถูกตกทอดให้กับทายาทตามกฎหมายเท่านั้น ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ซื้อขายได้ หรือโอนให้กับผู้อื่นได้

  18. การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงสถานะในการเป็นสมาชิก

  18.1 การสมัครสามารถแก้ไขได้ ถ้ามีการสมัครผิด หากยังไม่มีคุณสมบัติใด ๆ ตามแผนการตลาด สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้ภายใน 7 วัน แต่ถ้ามีคุณสมบัติตำแหน่งและมีคะแนน ต้องแก้ไขภายในรอบจำหน่ายทุก ๆ 5 วัน หากเกินวันปิดรอบจะไม่สามารถแก้ไขได้ทุกกรณี

  18.2 กรณีถูกแอบอ้างเอาชื่อมาสมัครโดยเจ้าตัวไม่รู้ สามารถลาออกและสมัครใหม่ได้ทันที โดยตัวจริงต้องมายืนยัน (หรือยืนยันตัวตนทางระบบออนไลน์) กับทางบริษัทฯ เท่านั้น

  18.3 สมัครแล้วไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่ทำงาน ไม่มีตำแหน่ง ไม่มีโบนัส ( NO ACTIVE ) เกิน 90 วัน สามารถลาออกและสมัครใหม่ได้ โดยตัวจริงต้องมายืนยัน (หรือยืนยันตัวตนทางระบบออนไลน์) กับทางบริษัทฯ เท่านั้น

  18.4 กรณีมีตำแหน่งทางธุรกิจ มีคุณสมบัติตามแผนการตลาด มีโบนัส ( ACTIVE ) สามารถลาออกและสมัครใหม่ได้หลังจากการยื่นใบลาออกเป็นเวลา 180 วัน *กรณีเป็นตำแหน่ง Vice Presidential (VP) ขึ้นไปต้องลาออกอย่างน้อย 360 วัน โดยตัวจริงต้องมายืนยัน (หรือยืนยันตัวตนทางระบบออนไลน์) กับทางบริษัทฯ

  18.5 การเพิกถอนการเป็นสมาชิก หรือการให้ออกจากการเป็นสมาชิก

  การให้ออกจากการเป็นสมาชิก บริษัทฯ จะใช้ก็ต่อเมื่อสมาชิกทำผิดกฎระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ทั้งทางด้านพฤตินัย และเนตินัย ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ทาง พรบ.คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ

  (1) กรณีทำผิดไม่ร้ายแรง ทางบริษัทฯ จะทำหนังสือตักเตือนและให้มาชี้แจง ครั้งที่ 1 และ 2 หากยังทำผิดอีกครั้งที่ 3 ทางบริษัทฯ จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกทันที

  (2) กรณีทำผิดร้ายแรง(ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ) จะถูกเพิกถอนการเป็นสมาชิกทันที

  * การถูกเพิกถอนจะไม่สามารถมาสมัครทำธุรกิจใหม่ กับทางบริษัทฯ ได้ และจะส่งผลให้รหัสสมาชิกของคนในครอบครัว (สามี-ภรรยา บุตร-ธิดา บิดา-มารดา รวมถึงรหัสธุรกิจร่วมกันกับญาติ หรืออื่น ๆ ) ถูกเพิกถอนไปด้วย  ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง

  19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

  [ ปรับปรุงหน้าเพจ 17/1/2567 ]

  This function has been disabled for QYOU SUCCESS.