กฎระเบียบ และจรรยาบรรณ

นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส

โลโก้คิวยู วงกลม

ร่วมเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง

ภายใต้เจตนารมณ์  “จริงใจ โปร่งใส สินค้าได้มาตรฐาน”

กฎจรรยาบรรณคิวยู ปรับปรุงฉบับที่ 1(1)
กฎจรรยาบรรณคิวยู ปรับปรุงฉบับที่ 2(1)
กฎจรรยาบรรณคิวยู ปรับปรุงฉบับที่ 3(1)

Rules and Ethics

บริษัท คิวยู ซัคเซส จำกัด

มีวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจเครือข่ายแบบสีขาว ด้วยการสร้างคุณค่าให้กับสังคม จากการสร้างงาน, สร้างอาชีพ, และการสร้างรายได้แบบยั่งยืน มั่นคง มุ่งหวังการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน โดยยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก มุ่งมั่นและส่งเสริม ผลักดันให้สมาชิก/นักธุรกิจคิวยู ก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จในอาชีพ มีความเจริญมั่งคั่ง โดยทั้งหมดตั้งอยู่บนพื้นฐานของ กฏระเบียบและจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพขายตรง 

กฎระเบียบ และจรรยาบรรณนักธุรกิจ บริษัท คิวยู ซัคเซส จำกัด

 1. นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพื่อนร่วมอาชีพ และบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง
 2. นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส จงปฏิบัติต่อผู้อื่นดังเช่นที่คุณปรารถนาจะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ สิ่งนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนที่ต้องยึดมั่น และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งการกระทำและจิตใจ
 3. เกณฑ์ของผู้สมัครเป็นสมาชิก ผู้ร่วมธุรกิจของบริษัท ผู้สมัครร่วมธุรกิจ ต้องมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์

    3.1 แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ​พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

    3.2 กรอกรายละเอียดที่อยู่ปัจจุบัน ที่จัดส่งเอกสารให้ชัดเจนและครบถ้วน

    3.3 ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ มาก่อน และสมัครได้ 1 คนต่อ 1 รหัสเท่านั้น

  1. กรณีของสามี-ภรรยา สามารถสมัครร่วมกัน หรือใช้รหัสเดียวกันได้ หรือแยกใบสมัครกันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้สายงานเดียวกัน
  2. นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส ต้องไม่ชักชวน ผู้ที่สมัครแล้ว เปลี่ยนจากสายงานอื่น หรือแย่งสายงานอื่นมาเป็นของตัวเอง ทั้งพฤตินัยและเนตินัย ทุกกรณีหรือกระทำการใด ๆ ที่ผิดต่อกฎระเบียบของบริษัทฯ
  3. นักธุรกิจคิวยู ซัคเซส จะต้องไม่กล่าวว่าร้าย ดูหมิ่น เพื่อนร่วมอาชีพ และบริษัท ฯ เพื่อหวังให้เกิดความเข้าใจผิด เกิดความไม่ไว้วางใจ และเกิดความเสียหาย
  4. นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส ต้องไม่พูดเกินความจริง หรือนำเสนอบิดเบือน ถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และรายได้ จากแผนธุรกิจของบริษัทฯ จงให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามความจริง และเชื่อถือได้ ทั้งคุณประโยชน์และลักษณะของผลิตภัณฑ์วิธีการ ตามที่ได้รับรองจากบริษัทฯ
  5. ห้ามขายตัดราคา สมาชิกจงขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามราคาที่บริษัทฯกำหนด การขายตัดราคาจะลดผลกำไรที่คุณควรได้ และส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมธุรกิจคนอื่น ๆ ทำให้วงจรระบบธุรกิจเสียหาย
  6. ห้ามมิให้นักธุรกิจ คิวยู ซ้คเซส ทำธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท ฯ อื่น ๆ ( ธุรกิจขายตรง MLM ) ท่านจะถูกเพิกถอนการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ ทันที และถูกระงับสิทธิ์การรับผลประโยชน์ใด ๆ รวมถึงสิทธิที่ได้จากรายการโปรโมชั่นทั้งหมดของทางบริษัทฯ โดยไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
  7. นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส ต้องถือว่าลูกค้าคือบุคคลสำคัญ อย่าทอดทิ้ง จงบริการด้วยความรับผิดชอบสม่ำเสมอ ไปเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่อง หมั่นติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ พยายามทำให้ลูกค้าวางใจในผลิตภัณฑ์ด้วยการมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
  8. นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส จะต้องรับผิดชอบในฐานะผู้นำ  ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่สมาชิกในองค์กรของสมาชิก
  9. นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส ต้องไม่อาศัยเครือข่ายของสมาชิก โมบาย หรือศูนย์กระจายสินค้าดีลเลอร์ และเซ็นเตอร์สาขาต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น ฯ
  10. นักธุรกิจ คิวยู ต้องไม่กักตุน หรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์ ถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง ควรจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 70% ของผลิตภัณฑ์ที่คุณเก็บสต็อกสำรองไว้ในแต่ละเดือน และต้องไม่บังคับให้นักธุรกิจคิวยูในองค์กรของคุณเก็บสต็อกผลิตภัณฑ์มากกว่าจำนวนที่เขาขายได้จริงในแต่ละเดือน
  11. นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส จะต้องไม่นำสินค้าในสต็อกของตนเอง มาจำหน่ายให้กับผู้อื่นในบริษัทฯ หรือนำมาวางขายในบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เก็บสต็อกของสมาชิกไว้ที่บริษัทฯ ใด ๆ ทั้งสิ้น
  12. นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส จะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการหลอกลวงหรือขัดต่อกฎหมายทั้งปวง ต้องประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ประเพณี อันดีงาม ทั้งธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรม
  13. นักธุรกิจ คิวยู ซัคเซส ต้องไม่ประพฤติผิดศีล 5 ในข้อที่ 3 ภายในองค์กรเดียวกันของบริษัทฯ

  17. สถานภาพการเป็นสมาชิกนักธุรกิจอิสระของบริษัท คิวยู ซัคเซส จำกัด

  17.1 การสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทฯ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น หากมีผู้แอบอ้างเก็บค่าสมัครทางบริษัท ฯ หรือแอบอ้างเอาคนอื่นมาสมัครโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ หรือไม่ยินยอม ท่านสามารถถูกดำเนินคดีทางกฎหมายได้

  17.2 การร่วมทำธุรกิจกับทางบริษัท ฯ เกิดจากความสมัครใจและทำด้วยความเต็มใจ ทั้งในเรื่องของการขายสินค้า และการทำคุณสมบัติของนักธุรกิจ ตามแผนการตลาดของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

  17.3 การเป็นสมาชิกของบริษัทฯ คิวยู ซัคเซส จำกัด เป็นสมาชิกฟรี ตลอดชีพ

  17.4 สมาชิกสามารถลาออกจาการเป็นสมาชิกได้ โดยการยื่นใบลาออกที่บริษัท ฯ

  17.5 กรณีเสียชีวิต มรดกทางธุรกิจจะถูกตกทอดให้กับทายาทตามกฎหมายเท่านั้น ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ซื้อขายได้ หรือโอนให้กับผู้อื่นได้

  18. การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงสถานะในการเป็นสมาชิก

  18.1 การสมัครสามารถแก้ไขได้ ถ้ามีการสมัครผิด หากยังไม่มีคุณสมบัติใด ๆ ตามแผนการตลาด สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้ภายใน 7 วัน แต่ถ้ามีคุณสมบัติตำแหน่งและมีคะแนน ต้องแก้ไขภายในรอบจำหน่ายทุก ๆ 5 วัน หากเกินวันปิดรอบจะไม่สามารถแก้ไขได้ทุกกรณี

  18.2 กรณีถูกแอบอ้างเอาชื่อมาสมัครโดยเจ้าตัวไม่รู้ สามารถลาออกและสมัครใหม่ได้ทันที โดยตัวจริงต้องมายืนยัน (หรือยืนยันตัวตนทางระบบออนไลน์) กับทางบริษัทฯ เท่านั้น

  18.3 สมัครแล้วไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่ทำงาน ไม่มีตำแหน่ง ไม่มีโบนัส ( NO ACTIVE ) เกิน 90 วัน สามารถลาออกและสมัครใหม่ได้ โดยตัวจริงต้องมายืนยัน (หรือยืนยันตัวตนทางระบบออนไลน์) กับทางบริษัทฯ เท่านั้น

  18.4 กรณีมีตำแหน่งทางธุรกิจ มีคุณสมบัติตามแผนการตลาด มีโบนัส ( ACTIVE ) สามารถลาออกและสมัครใหม่ได้หลังจากการยื่นใบลาออกเป็นเวลา 180 วัน *กรณีเป็นตำแหน่ง Vice Presidential (VP) ขึ้นไปต้องลาออกอย่างน้อย 360 วัน โดยตัวจริงต้องมายืนยัน (หรือยืนยันตัวตนทางระบบออนไลน์) กับทางบริษัทฯ

  18.5 การเพิกถอนการเป็นสมาชิก หรือการให้ออกจากการเป็นสมาชิก

  การให้ออกจากการเป็นสมาชิก บริษัทฯ จะใช้ก็ต่อเมื่อสมาชิกทำผิดกฎระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ทั้งทางด้านพฤตินัย และเนตินัย ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ทาง พรบ.คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ

  (1) กรณีทำผิดไม่ร้ายแรง ทางบริษัทฯ จะทำหนังสือตักเตือนและให้มาชี้แจง ครั้งที่ 1 และ 2 หากยังทำผิดอีกครั้งที่ 3 ทางบริษัทฯ จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกทันที

  (2) กรณีทำผิดร้ายแรง(ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ) จะถูกเพิกถอนการเป็นสมาชิกทันที

  * การถูกเพิกถอนจะไม่สามารถมาสมัครทำธุรกิจใหม่ กับทางบริษัทฯ ได้ และจะส่งผลให้รหัสสมาชิกของคนในครอบครัว (สามี-ภรรยา บุตร-ธิดา บิดา-มารดา รวมถึงรหัสธุรกิจร่วมกันกับญาติ หรืออื่น ๆ ) ถูกเพิกถอนไปด้วย  ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง

  19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

  [ ข้อมูล ปรับปรุงล่าสุด 7/9/65 ]

  This function has been disabled for QYOU SUCCESS.